Uttorkning av golvavjämning

Golvavjämning syftar till att skapa plana, jämna ytor.
Golvavjämningens ger också en god vidhäftningsförmåga för lim och ytskikt. Tack vare lågalkaliska egenskaper hos golvavjämning förebyggs nedbrytning av lim och mattor, vilket kan ge oönskade emissioner i inomhusmiljön. Limning på betong innebär en avsevärt mer aggressiv miljö och ökad risk för emissioner.

Golvavjämning kan delas in i två kategorier utifrån dess uttorkningsegenskaper:

  • Normaltorkande golvavjämning
  • Självtorkande golvavjämning

Självtorkande golvavjämning är avsedd för tidig ytbeläggning och torkar kemiskt även efter det att ytskiktet lagts. För att kunna utnyttja fördelen hos självtorkande produkter krävs att underliggande betong har nått den RF som ytskiktet kräver, innan den självtorkande golvavjämningen appliceras.

Golvbranschen, GBR, rekommenderar generellt att bjälklagets RF kontrolleras innan golvavjämningen appliceras så att det säkerställs att fuktnivån inte överstiger aktuellt RF-krav för ytskiktet. Vi hänvisar till auktoriserade fuktkontrollanter inom RBK.

GBR har även tagit fram en standard för fuktmätning i golvavjämning: GBR Branschstandard Bestämning av relativ fuktighet, RF i golvavjämning.