CE-märkning av byggprodukter

Byggproduktförordningen, CPR (Construction Product Regulation), trädde i kraft 1 juli 2013.

I och med att CPR trädde i kraft utgick byggproduktdirektivet, CPD (Construction Product Directive). Nedan listas kort information om vad CE-märkningen innebär med hänvisningar till informativa länkar/hemsidor. Byggproduktförordningen gäller i alla EU-medlemsstater och nationell rätt måste anpassas så att den inte strider mot EU-förordningen.

Detta gäller vid CE-märkning

  • Omfattas en byggprodukt av en harmoniserad standard är det obligatoriskt att CE-märka produkten efter denna.
  • Harmoniserad standard - tas fram på uppdrag, mandat, av kommissionen. Ligger till grund för CE-märkning av byggprodukter.
  • Europeiskt tekniskt bedömningsdokument (EAD) - är en frivillig, alternativ väg till CE-märkning när harmoniserad standard inte finns. Med ett EAD kan en europeisk teknisk bedömning (ETA) utfärdas som produkten kan CE-märkas mot.
  • "CE-märket är inget kvalitetsmärke utan visar att byggprodukten svarar mot EU:s minimikrav för att få finnas på marknaden. Produkten ska uppfylla all tillämplig lagstiftning, alltså även andra direktiv än byggproduktdirektivet."

Vilka byggprodukter omfattas av CE-märkning?

De byggprodukter som omfattas listas i Bilaga IV i CPR.  För att det ska vara obligatoriskt att CE-märka en byggprodukt måste produkten omfattas av en harmoniserad standard. I samband med att produkten CE-märks ska även en tillhörande prestandadeklaration upprättas. Av den harmoniserade standardens ZA-bilaga framgår vilka uppgifter tillverkaren kan göra själv och vilka uppgifter som det anmälda organet ska göra beträffande bedömning av produkten och tillverkningskontroll. Vilka standarder som är harmoniserade listas på Nando. Omfattas inte produkten av en harmoniserad standard kan ett så kallat EAD (motsvarar tidigare ETAG) vara en frivillig väg till CE-märkning om produkten omfattas av en sådan. Detta genom att ansöka om ett ETA baserat på EAD:n att CE-märka mot. Finns ingen EAD kan ett ETA tas fram tillsammans med TAB.

Alla halvhårda golv omfattas av den harmoniserade standarden EN 14041 Golvmaterial - Halvhårda golv, textila golv och laminatgolv - Väsentliga egenskaper, vilket innebär att de golv som omfattas av denna standard ska vara CE-märkta och ha en tillhörande prestandadeklaration från och med den 1 juli 2013.

Innehåller en produkt kemikalier som är upptagna på kandidatlistan ska information om detta medfölja prestandadeklarationen. För kemiska varor kan det redovisas i säkerhetsdatabladet. För icke kemiska varor kan det redovisas i BVDn, Byggvarudeklarationen. Boverket hänvisar till expertmyndigheterna Kemikalieinspektionen och ECHA (European Chemichals Agency).

Läs mer här hos Boverket om vad som gäller för dig som säljer eller dig som använder byggprodukter.

 

Länkar till information om CE-märkning:

 

Från Boverkets hemsida.

European Commission