Limrekommendationer för golvbeläggningar på olika underlag

Branschrekommendationer för limning av golvmaterial på olika underlag har sammanställts av Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening och Golvbranschen, GBR. Rekommendationerna baseras på leverantörernas anvisningar i enlighet med föreskrifter i AMA Hus.

Avsikten med rekommendationerna är att vid golventreprenader säkerställa låga emissioner från golvkonstruktionen och en god vidhäftning. Vidare är det extra viktigt att respektera kraven för relativ fuktighet, RF, och temperatur som anges i limrekommendationerna.

Beställaren utför fuktmätning

Hänsyn har tagits till RF-nivå samt underlag - betong med eller utan avjämningsmassa. För att vid en entreprenad få information om underlag samt RF-nivå bör beställaren, lämpligen platschefen, kontaktas. För en korrekt RF-mätning i underlaget ska en RBK-auktoriserad fuktkontrollant anlitas. Att få utfört en RF-mätning i underlaget åligger beställaren. Vid oklarheter ska i varje enskilt fall respektive materialleverantör kontaktas.

För god innemiljö

Om dessa rekommendationer inte följs finns risk för ökade emissioner från golvkonstruktionen. Dessa misstänks kunna orsaka bland annat huvudvärk, yrsel och astmaliknande besvär. Då fukt stängs inne mellan betong och golvmaterial uppstår risk för nedbrytning av lim och golvmaterial. Därför måste man ta hänsyn både till den fukt som kan finnas kvar i betongen och det vatten som tillförs via limmet, vilket i första hand gäller vattenburna dispersionslimmer.