Limrekommendationer för golvbeläggningar på olika underlag

Branschrekommendationer för limning av golvmaterial på olika underlag har sammanställts av Golvbranschen, GBR i samråd med Sveriges Fog- och Limleverantörers Förening. Rekommendationerna baseras på limleverantörernas anvisningar och beskrivningar i AMA Hus.

Avsikten med rekommendationerna är att vid golventreprenader säkerställa en god vidhäftning med låga emissioner från golvkonstruktionen. Av denna anledning är det viktigt att respektera bland annat kraven på relativ fuktighet, RF, i underlaget som anges i limrekommendationerna.

Beställaren utför fuktmätning

För att vid en entreprenad få information om underlag samt RF-nivå bör beställaren, lämpligen platschefen, kontaktas. För en korrekt RF-mätning i underlaget ska en RBK-auktoriserad fuktkontrollant anlitas. Att få utfört en RF-mätning i underlaget åligger beställaren. Vid oklarheter ska i varje enskilt fall respektive materialleverantör kontaktas.

För god innemiljö

Då fukt stängs inne mellan betong och golvmaterial uppstår risk för nedbrytning av lim och golvmaterial. Nedbrytningen kan skapa oönskade emissioner som i värsta fall kan orsaka huvudvärk, yrsel eller astmaliknande besvär. Om dessa rekommendationer inte följs ökar risken för nedbrytning. Därför måste kraven på maximal fukt i underlaget respekteras. Rekommendationerna tar hänsyn både till den fukt som finns kvar i betongen och det vatten som tillförs via limmet, vilket i första hand gäller vattenburna dispersionslimmer.