Rekommendationer för golvavjämning som underlag för golvbeläggning

Golvbranschen, GBR har sammanställt rekommendationer från leverantörer av avjämningsmassa avseende beläggningar på nya undergolv av betong, lättbetong, trä, keramik samt flytande undergolv. Rekommendationerna baseras på leverantörernas anvisningar.

Avsikten med rekommendationerna är att vid golventreprenader bl.a. säkerställa låga emissioner och en god vidhäftning vilket ur limsynpunkt ska medföra en god golvkonstruktion.

Fuktmätning med särskilt utbildad personal

Hänsyn har tagits till typ av undergolv samt relativ fuktighetsnivå (RF) eller fuktkvot i undergolvet. Rekommenderad tjocklek i mm anges efter respektive produkt. Avjämningsmassan skall vara anpassad till underlag och beläggningsmaterial. Observera att mätning av RF/fuktkvot i undergolvet alltid ska utföras av särskilt utbildad personal.

Vid oklarheter ska i varje enskilt fall respektive materialleverantör kontaktas. Vidare ska monteringsanvisningar från leverantörer av övriga material i golvkonstruktionen följas.