Besiktning av golv

När en besiktning utförs är det viktigt att den genomförs på ett standardiserat sätt för att resultatet ska bli objektivt och korrekt. Därför finns riktlinjer för hur besiktningsmannen ska utföra sitt arbete rent praktiskt.

Det är viktigt att mellan parterna överenskomna avtal (beträffande läggningsriktning, befintligt underlags beskaffenhet m.m.) redovisas för besiktningsmannen. Har dessutom eventuella reservationer gjorts som kan påverka arbetets resultat, ska också detta redovisas.

Generellt gäller:

  • Berörda parter bör närvara vid besiktningen
  • Golvet bör vara fritt från utlagda markeringar av anmärkningar
  • Besiktning ska i allmänhet ske stående
  • Besiktningen ska utföras vid normal belysning och ljusinfall

Besiktningsmannen ska i sin bedömning utgå från:

  • Branschregler eller föreskriven konstruktion
  • Monteringsanvisning för aktuellt material
  • Golvbranschen, GBRs bedömningsgrunder för skönhetsfel

Här finner du en förteckning över Golvbranschen, GBRs godkända besiktningsmän för bedömning av konsumenttjänster.

Sveriges Byggingenjörers Riksförbund, SBR har en förteckning över besiktningsmän som gör entreprenadbesiktningar, dvs. för arbeten där beställaren är ett företag.