Golvbranschen, GBR, är en branschorganisation med stort engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi fungerar som ett stöd för våra anslutna företag i olika miljöfrågor, tillhandahåller kurser och administrerar Golvbranschen, GBR, system för kretsloppsmärkning och golvåtervinning.

Golvbranschens främsta initiativ inom hållbarhetsområdet är vår auktorisering för golventreprenörer och golvmaterialleverantörer - Auktoriserat Golvföretag. Auktorisationen är baserad på ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000 samt FN:s globala
hållbarhetsmål. Kraven följs upp genom kontinuerlig revision cirka vartannat år.

Golventreprenörerna ska uppfylla krav inom kvalitet, miljö och hållbarhet med särskilda utbildningskrav både på företagsledare och montörer. Kraven på materialleverantörer är inriktade på riskanalys i alla delar av varans produktion. Vi ställer också krav på att företagen ska arbeta aktivt mot korruption och ha en företagsanpassad antikorruptionspolicy baserad på rekommendationer från Institutet Mot Mutor.

auktorisation.se finns en lista över de krav som ställs på auktoriserade golvföretag samt en lista över alla auktoriserade golvföretag.

Företagens engagemang

Våra  golventreprenörer har under flera år haft konkreta miljömål, bland annat för att sänka sin koldioxidbelastning och för dem handlar det mycket om att effektivisera sina transporter. Även på materialsidan har många företag kommit långt, med fokus på exempelvis cirkuläritet och nettonollutsläpp i produktionen.

Prioriterade områden

Golvbranschens generella prioriterade områden för miljöarbetet är:

  • Minskad miljöbelastning av koldioxidutsläpp - till exempel genom att effektivisera materialtransporter och minimera utsläpp från tillverkning
  • Cirkuläritet och materialhushållning - genom att exempelvis minimera spill och avfall samt arbeta för ökad återvinning
  • Utfasning av farliga ämnen - genom att välja och tillhandahålla produkter som är innehållsdeklarerade och inte innehåller oönskade ämnen, exempelvis produkter registrerade i BASTA
  • Energihushållning - vid produktion och genom effektivare uppvärmning av lagerlokaler och kontor

Befintliga system

Golvbranschen har utvecklat två system för att öka möjligheten till en mer cirkulär hantering av branschens produkter, nämligen: 

  • GBR Golvåtervinning för återvinning av installationsspill av plast.
  • GBR Kretsloppsmärkning för att spara vad som byggs in i en fastighet, vilket ger god möjlighet till framtida återanvändning, återvinning och miljöriktig hantering då golvet ska bytas.