Byggvarudeklarationer

En byggvarudeklaration (förkortas BVD) är ett dokument med utförlig information om en byggvara. Den ger anvisning om hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och då den slutligen blir avfall. I byggvarudeklarationen får du också information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel.

Spårbarhet för innehåll

Något som är viktigt för en hållbar återvinning är koll på produktinnehåll och spårbarhet för de produkter som används och byggs in i en fastighet. Här spelar blir byggvarudeklarationen en nyckelroll. Byggbranschens olika aktörer samarbetat för att ta fram formatet för deklarationen och vad den ska innehålla. De flesta tillverkare av byggmaterial registrerar produkternas innehåll och miljödata enligt formatet. Här samlas relevant information kring produkten och dess innehåll för att möjliggöra en säker hantering, återanvändning och återvinning.

Utvärdering av miljöaspekter

En byggvarudeklaration är också ofta underlag vid val och prioritering av byggvaror ur miljösynpunkt. Det är viktigt att den innehåller så fullständig information som möjligt om varans miljöaspekter så att varan blir korrekt värderad och hanterad. Boverkets byggregler, BBR, ställer också krav på att byggherren ska använda material eller produkter med kända egenskaper i en byggnad. Här spelar byggvarudeklarationen en viktig roll.

Gemensam plattform för informationsdelning

Informationen behöver kunna delas på ett rationellt sätt mellan olika parter i byggbranschen. Därför har byggbranschen tagit fram elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, samt en plattform där tillverkare av byggmaterial kan skapa deklarationerna och spara dem med en tydlig versionshantering. Från plattformen kan sedan alla intresserade aktörer hämta informationen, som då är uppdaterad och aktuell. Plattformen är öppet tillgänglig och utgör ett effektivt verktyg för både företag och upphandlare.

Vad som ska registreras i eBVD är  överenskommet av hela byggbranschens olika aktörer. Format och innehåll ägs av Byggmaterialindustrierna som bevakar nya regler och utvecklar Byggvarudeklarationen i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen. Läs mer hos Byggmaterialindustrierna.