Hållbarhetskrav vid upphandling

Det finns på marknaden många olika golvmaterial och produkter. När ett nytt golv ska installeras är det viktigt att tänka på vilken funktion som eftersträvas och vilka krav golvet ska uppfylla.

För att utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv välja rätt golv för det unika objektet finns en mängd aspekter att beakta. Exempel på sådana aspekter är hur tillverkningen har skett, vilken energi som har använts, vilka kemikalier som ingår i produkten och möjligheterna till återvinning eller återanvändning av produkten.

Se till helheten
För att göra ett miljöriktigt val är det viktigt att lyfta blicken och beakta golvets hela livscykel. Det innebär att se till vilket material som används, hur golvet installeras, golvets skötsel och underhåll samt hur materialet tas tillvara när det är uttjänt.

Granskarna granskades
Konsultföretaget ÅF har granskat hur miljöbedömningar görs inom byggmaterialbranschen. En slutsats i deras rapport är att bedömningsföretagen har ett för snävt fokus. Det leder till att miljövinsten krymper och i vissa fall riskerar till och med miljöbelastningen att öka.