EPD - miljövarudeklarationer

EPD, som står för Environmental Product Declaration, beskriver miljöegenskaper hos produkter ur ett livscykelperspektiv. En EPD ger jämförbar information om varors miljöpåverkan och kan användas vid miljöanpassad upphandling.

Informationen i en EPD följer kategorier som baseras på parametrar i standardserien ISO 14040, men även miljörelevant information utöver dessa kategorier kan tas med. En EPD är ett effektivt kommunikationsverktyg för att beskriva relevanta aspekter av en varas miljöprestanda.

Skillnad mellan EPD och Byggvarudeklarationer, BVD

Den främsta skillnaden mellan en EPD och en BVD är att EPD:n tar hänsyn till varans miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv medan BVD:n mer utförligt redovisar produktens innehåll.

Skapa miljövarudeklarationer för golv!

ERFMI, European Resilient Flooring Manufacturers' Institute, har utvecklat ett verktyg för dig som vill ta fram egna miljövarudeklarationer för golv. Med hjälp av deras "EPD-kalkylator" kan du skapa en EPD som tar hänsyn till material, golvets förväntade livslängd m.m.