Ordlista för golvavjämning

Vanliga definitioner och begrepp för golvavjämning.

Avjämning
Förbättring av planhet hos underlaget genom utläggning av avjämningsmassa med hjälp av speciell pumputrustning eller för hand.

Avjämningsmassa
Cement- eller gipsbaserad golvavjämning för förbättring av planhet hos underlag; jfr spackelmassa. Avjämningsmassa är pumpbar, kan vara självutjämnande och läggs normalt i skikt om 4-50 mm. Andra skikttjocklekar kan förekomma, beroende på produkt och appliceringsmetod.

Emission
Aktivitet som innebär att ett ämne avges till omgivningen.

Fallspackling
Spackling där överytan ges en annan lutning än horisontalplanet (t.ex. fall mot golvbrunn i våtrum).

Finspackling
Spackling på förut avjämnad, bredspacklad, avslipad och/eller struken yta för att fylla ut repor och smärre lokala ojämnheter.

Flytspackel
Äldre benämning på avjämningsmassa.

Golvavjämning
Samlingsnamn på spackelmassa, avjämningsmassa och golvbruk.

Golvbruk
Avser bruk med jordfuktig till plastisk konsistens som appliceras för hand eller pumpas. Läggs normalt i skikt om 15 - 100 mm.

Ispackling
Utfyllning av sprickor, mindre håligheter och skador med spackelmassa.

Lågalkalisk avjämningsmassa
Avjämningsmassa vars bindemedel består till mer än 50 % av aluminatcement och/eller gips.

Normaltorkande avjämningsmassa
Lågalkalisk avjämningsmassa avsedd för beläggning då omgivande klimat avgör uttorkningstiden.

Primer
Produkt för förbehandling av underlag (se primning).

Primning
Förbehandling av underlaget.
(För golvavjämning är syftet ökad vidhäftning, por-tätning och förbättrad utflytningsförmåga.)

Relativ fuktighet, RF
Skillnaden mellan luftens verkliga ånghalt och "maximal" ånghalt vid samma temperatur.

Självtorkande avjämningsmassa
Lågalkalisk avjämningsmassa med en hög halt av bindemedel.

En självtorkande avjämningsmassa är avsedd för tidig ytbeläggning. Detta möjliggörs genom att en tidigt hög ythållfasthet och en tidig yttorrhet uppnås samt att det efter den tidiga ytbeläggningen sker en väsentlig fortsatt inre kemisk uttorkning.

Vid applicering av självtorkande avjämningsmassa ska underliggande konstruktion alltid vara uttorkad enligt aktuellt RF-krav för tänkt golvbeläggning.

Spackel
Handverktyg för applicering av spackelmassa.

Spackelmassa
Golvavjämning med halvfast, salvartad konsistens avsedd för utjämning
av underlagets ojämnheter; jfr avjämningsmassa.
Spackelmassa appliceras för hand med hjälp av en spackel, företrädesvis
i tunnare skikt.

Spackling
Utjämning av underlagets ojämnheter med tunt skikt av spackelmassa.