Lim

Ett lim är ett fästmedel i flytande form som användes för hopfogning av material till en hållfast enhet. Det finns olika varianter av lim med olika egenskaper och krav på applicering och underlag.

Lim-materialguiden.jpgMaterial/innehåll

Lim innehåller vanligen bindemedel, fyllmedel, lösningsmedel/spädningsmedel(vatten) samt vissa tillsatsmedel. För att ytterligare förbättra egenskaperna hos limmet kan t ex konserveringsmedel tillsättas för att förhindra mögelbildning. Se varianter nedan.

Varianter av lim

Det finns olika varianter av lim (beroende på uppbyggnad/innehåll) som har olika egenskaper.

Vattenburet (vattenbaserat) lim

I ett vattenburet lim är bindemedlet upplöst i vatten, bindemedlet kan vara en akrylatsampolymerer. Sedan kan harts i limmet lösas med ett lösningsmedel eller vara ett flytande harts som inte kräver lösningsmedel. Den senare metoden blir allt vanligare i moderna golvlimmer.

Lösningsmedelsbaserade lim

I ett lösningsmedelsbaserat lim är bindemedlet upplöst i ett lösningsmedel. Som bindemedel kan olika gummityper eller plaster användas, t ex kloroprengummi, nitrilgummi, polyuretan, akrylat, PVC eller PVAc (polyvinylacetat).

Lim utan lösningsmedel

Lim utan lösningsmedel kan vara av olika typer t ex enkomponentlim, tvåkomponentlim eller smältlim.

Ett enkomponentlim

Är oftast ett lim som tar upp något ämne från luften, t ex vatten, och därigenom startar en kemisk process som gör att limmet stelnar (härdar). Det kan också vara en typ av lim där härdningsprocessen startas genom att man värmer limmet.

Tvåkomponentlim

Är ett lim med två beståndsdelar som hålls åtskilda tills man skall limma. När man blandat dessa beståndsdelar startar en härdningsprocess. Epoxilim är ett exempel på denna limtyp.

Vanliga begrepp

I ordlistan här intill får du förklaringar på vanliga begrepp förknippade med lim.

Limgenskaper

Kännetecknande för alla typer av lim är att de från en flytande form uppnår hållfasthet genom att stelna. För lösningsmedelsbaserade och vattenburna lim sker detta genom att lösningsmedlet respektive vattnet avdunstar; för lim utan lösningsmedel genom en kemisk process eller genom att de får svalna efter smältning.

Användning/applicering av lim

Typ av underlag

Sugande underlag
- Betong
- Träfiber - Spånskivor
- Andra ytor som kan absorbera vatten eller lösningsmedel
Vissa sugande underlag kräver grundering, se "Applicering" nedan.

Svagt sugande
- Vakuumbehandlad betong eller betong med vbt (vattenbindemedelstal) < 0,38
- Linoleum
- Vattenbeständig träfiber/spånskivor
Betong med Vbt 0,38 eller lägre är ett svagt sugande underlag. Viktigt för denna betong är att pH-värdet är mycket högt (alkaliskt) pH 13-13,5, vilket innebär att betongen kan bryta ner vanliga golvlim. Använd ett lim som är alkaliresistent, d.v.s. att limmet inte bryts ner eller får ökade emissioner av högt alkali i betongen. Eftersom betong är svagt sugande så bör mattan monteras i sen våtlimning för att undvika blåsbildning. Se även GBRs limrekommendationer för limval.

Icke sugande underlag
- Material med ytor som inte kan absorbera vatten eller lösningsmedel
Observera att icke sugande underlag som spacklats fortfarande skall betraktas som icke sugande ur limningssynpunkt.


Krav på underlag för att applicera lim

Betong
Betongen skall vara torr och ren. Fuktmätning skall utföras enligt RBK (Rådet för ByggKompetens). Om RF är för hög vidtag åtgärd för torkning till rätt nivå, max 85 % RF för de flesta material.

Träfiber - Spånskivor
Skivorna skall vara torra (fuktkvot 6-12) och rätt monterade och rena. Skarvar slipas eller spacklas.

Gammal beläggning, t ex linoleum
Skall sitta ordentligt fast. Avtvättas samt slipas/ruggas med t ex sandpapper.


Applicering av lim

I de allra flesta fall appliceras limmet med tandad spackel när det gäller golvläggning. Spackeln lämnar en viss bestämd limmängd, beräknad på m² per liter.
Vid varje läggningstillfälle bör man kontrollera att limmet väter över på mattans baksida. Det ger en viss indikation på att limmängden inte är för liten.
Vägglim appliceras vanligen med roller. Vad som sagts om kontroll av limmängd under golvlim, gäller även vägg.

Grundering av underlag
Vissa starkt sugande underlag kräver en grundering med utspätt lim. Det är annars risk för att limmet till stor del sugs in i underlaget. Följden blir dålig övervätning mot materialet och en för svag limfog ur hållfasthetssynpunkt. Slutresultatet kan också ofta bli blåsor, skarvresningar och krympningar.

Standarder/toleranser

SS-EN 14259:2004 - Lim för golvbeläggning - Mekaniska och elektriska funktionskrav
SS-EN 13415 - Lim - Provning av limmer för ytbeläggning av golv - Bestämning av limskikts elektriska beständighet

Vill du veta mer? Kontakta:

Patrik Nordahl

Ordlista

Bindetid: Den tid det tar för limmet att uppnå hållfasthet.

Dubbellimning: Limmet appliceras på båda ytor som ska sammanfogas.

Enkellimning: Limmet appliceras endast på en av de ytor som ska limmas.

Häftlimning: Man väntar tills dess att allt vatten avdunstat innan man lägger samman delarna och får då en klibbig tejpliknande karaktär på limmet.

Kontaktlimning: Motsvarar häftlimning men vid dubbellimning. Ger omedelbart en hög hållfasthet i fogen ("hugger" direkt).

Monteringsklimat: Ska vara +18ºC till +25ºC och 25 % till 70 % RF i luften.

Monteringstid: Den tid inom vilken sammanläggning kan ske.

Våtlimning: Ytorna som ska limmas läggs samman medan limmet är vått (lösningsmedlet eller vattnet är kvar).

Väntetid: Den tid man måste vänta innan sammanläggning kan ske. Väntetiden kan i vissa fall vara ett problem, speciellt vid låga temperaturer och hög luftfuktighet. Man ska också komma ihåg att avdunstningstiden kan förkortas genom temperaturhöjning och luftväxling.

Värmeaktivering: Limmet får torka helt och detaljerna sammanfogas under press och värme.

Artikelhänvisningar