Golvavjämning

Begreppet golvavjämning är ett samlingsnamn på produkter och metoder som används för att åstadkomma en yta som antingen är färdig för golvbeläggning eller som själv kan utgöra en färdig golvyta.

Materialsammansättningen hos golvavjämning består av sand, bindemedel och tillsatsmedel.

Bindemedlet utgörs i huvudsak av aluminat- och portlandscement. Aluminatcementen hårdnar snabbare än portlandcement och binder mer vatten vid den kemiskt hydratiseringen, detta ger en större inre uttorkning som möjliggör snabbare golvbeläggning. Aluminatcement har också lägre alkalitet och längre lagringsstabilitet än portlandscement.

Aluminatcementen har en snabb reaktion och bindningstid vid tillsättande av vatten. Gångbarhet är därför möjlig efter bara några timmar efter läggning, under förutsättning att det råder ett bra uttorkningsklimat om ca +20ºC och en relativ fuktighet på ca 50 % med en viss luftomsättning.

Som tillsatsmedel används polymerer, flyttillsatser och polypropylenfiber. Polypropylenfiberns funktion är att minimera sprickbildningen i det tidiga skedet i samband med torkningsprocessen.

Leverans

Leveranser av golvavjämning sker som säckat material om 15 till 25 kg. För större leveranser utförs det med bulk eller storsäck och som pumpas ut med anpassade pumpekipage.

Egenskaper

Golvavjämning kan vara normaltorkande eller självtorkande.

En normaltorkande golvavjämning torkar ut med hjälp av omgivande luft och luftomsättning och beräknas torka ut med en hastighet om ca en centimeter per vecka upp till en tjocklek om 40-50 mm.

En självtorkande golvavjämning får en snabb uttorkning av ytan, snabb tillväxt av ythållfastheten, lågt pH-värde och en god egenuttorkning (inre kemisk torkning efter tidig ytbeläggning).
 
Golvavjämningen bör uppfylla följande:

 • Att man får en planhet som är klar för golvbeläggning.
 • Att god vidhäftning råder till de flesta rengjorda och förekommande underlagen (betong, trägolv, lättbetong m.m.).
 • Att vald golvavjämningsmassa klarar den föreskrivna belastningen.
 • Att golvavjämning tål en fuktbelastning av 95 % relativ fuktighet (RF) initialt, samt 85 % i fortvarighetstillstånd. 
 • Att golvavjämningsmassan ska tåla vatten och byggfukt.
 • Att golvavjämning kan kombineras till ljudgolv, värmegolv och flytande golvkonstruktioner.
 • Att golvavjämningsmassan inte missfärgar färdig beläggning.
 • Att golvavjämningsmassan avger låga emissioner utan att påverka golvmaterial eller inomhusmiljö.

Sedan gäller även att vidhäftningsförbättrande medel (primer) är alkaliebeständig och har en vidhäftningsförbättrande inverkan.

Användningsområde

Kommersiella golv
- Kontor, hotell, sjukhus, bostäder, våtrum och skolor.
Industri- och designgolv
- Lager, fabriker och butiker.
Installationsgolv
- Luftspaltbildande matta, ljudgolv och uppfyllande golv.

Totalkostnad

Behovet av golvavjämning beror helt och hållet på hur underlaget är beskaffat och vilket användningsområde som är avsett. Totalkostnaden är därför beroende av en sammanvägning av följande:

 • Produktval
 • Uttorkningstid
 • Arbetsmetod
 • Tjocklek
 • Vald ytjämnhet
 • Färdigställandetid

Standarder/toleranser

SS-EN 13813 eller 13892-8, - Vidhäftning mot underlaget
SS-EN 13892-7, - Motståndsförmåga mot rullande stolshjul
SS-EN 13892-4 och 13813 - Beläggningar av avjämningsmassa som slitskikt