Byggvarudeklarationer

En byggvarudeklaration (förkortas BVD) är ett dokument med utförlig information om en byggvara. Den ger anvisning om hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och då den slutligen blir avfall. I byggvarudeklarationen får du också information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel. För att höja kvaliteten på branschens byggvarudeklarationer har Golvbranschen, GBR, utvecklat en branschgemensam mall.

Så används en BVD

En byggvarudeklaration är ofta underlag vid val och prioritering av byggvaror ur miljösynpunkt. Det är viktigt att den innehåller så fullständig information som möjligt om varans miljöaspekter så att varan blir korrekt värderad och hanterad. Boverkets byggregler, BBR, ställer också krav på att byggherren ska använda material eller produkter med kända egenskaper i en byggnad. Här spelar byggvarudeklarationen en viktig roll.

Ökad kvalitet på BVD i byggbranschen och golvbranschen

För att uppnå en god kvalitet på byggvarudeklarationerna har byggmaterialindustrin, under ledning av Kretsloppsrådet, gått samman och utvecklat en gemensam mall för byggvarudeklarationer kallad "version 3" eller förkortat " BVD3".

GBR har gått ett steg längre för att höja kvaliteten på sina byggvarudeklarationer genom att vidareutveckla byggmaterialindustrins BVD3 och göra en gemensam mall för golvbranschen. Mallen är utökad med de aspekter som är specifika för golvbranschen - till exempel om varan finns i Golvbranschens system för kretsloppsmärkning eller om leverantören är ansluten till Golvbranschens Golvåtervinning.