Byggvarudeklarationer

En byggvarudeklaration (förkortas BVD) är ett dokument med utförlig information om en byggvara. Den ger anvisning om hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och då den slutligen blir avfall. I byggvarudeklarationen får du också information om varans miljöpåverkan i olika stadier av dess livscykel.

Så används en BVD

En byggvarudeklaration är ofta underlag vid val och prioritering av byggvaror ur miljösynpunkt. Det är viktigt att den innehåller så fullständig information som möjligt om varans miljöaspekter så att varan blir korrekt värderad och hanterad. Boverkets byggregler, BBR, ställer också krav på att byggherren ska använda material eller produkter med kända egenskaper i en byggnad. Här spelar byggvarudeklarationen en viktig roll.

Ökad spårbarhet med eBVD

Byggbranschens senaste format av byggvarudeklarationer kallas eBVD. Vad som ska registreras i eBVD är  överenskommet av hela byggbranschens olika aktörer. Format och innehåll ägs av numera av Byggmaterialindustrierna som bevakar nya regler och utvecklar Byggvarudeklarationen i samverkan med bygg- och fastighetsbranschen. Läs mer hos Byggmaterialindustrierna.