Reklamation av tjänst

Har du fått ett golv inlagt och är missnöjd med den utförda tjänsten är det viktigt att reklamera på rätt sätt. Som konsument är du skyddad av Golvbranschens GolvGaranti och kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

När konsumenten är missnöjd med resultatet vid t.ex. en golvläggning kan en besiktningsman godkänd av Golvbranschen, GBR anlitas. Besiktningsmannen skriver ett utlåtande som ur tekniskt hänseende beskriver om arbetet är utfört på ett godtagbart sätt enligt de bygg- och branschregler som finns.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

I de fall golvföretaget bestrider besiktningsutlåtandet kan konsumenten anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och dess uppgift är att på ett opartiskt sätt pröva tvister mellan konsumenter och företag. Besiktningsutlåtandet används i många fall som beslutsunderlag för ARNs beslut.

Golvbranschens GolvGaranti skyddar

Anmälaren/konsumenten kan begära ersättning i ärendet för
besiktningskostnaden. Vid bifall till konsumentens yrkande brukar nämnden i sitt beslut rekommendera golvföretaget att ersätta konsumenten besiktningskostnaden. I vissa fall kan konsumentens rättsskyddsförsäkring ersätta en del av besiktningskostnaden. Ett beslut/rekommendation från ARN är inte bindande enligt lag, men i många fall dömer tingsrätten i enlighet med ARNs utslag. Har konsumenten anlitat ett GBR-anslutet företag träder dock Golvbranschens GolvGaranti in. Detta innebär att konsumenten kompenseras efter ARNs avgörande. Konsumenten behöver då inte vända sig till en tingsrätt för att utreda ärendet. Här kan du läsa mer om Golvbranschens GolvGaranti.