Juridisk rådgivning

Privatpersoner som har juridiska problem ska i första hand vända sig till sin kommuns konsumentvägledare. Har man som konsument anlitat ett till GBR anslutet företag och är man inte nöjd med företagets utförda arbete kan man i viss mån få rådgivning och hjälp med att föra en diskussion med företaget, av GBRs juridiska avdelning.

Konsumentvägledare hjälper privatpersoner

Privatpersoner som har juridiska problem ska i första hand vända sig till sin konsumentvägledare (konsumentvägledare ska finnas i den kommun man är bosatt). När ett företag anslutet till GBR utfört en tjänst som man som konsument inte är nöjd med kan GBR i viss mån hjälpa till att föra en diskussion med företaget.

Viktigt att reklamera i tid

För att behålla sin rätt till avhjälpande eller ersättning på grund av ett fel är det viktigt att man reklamerar i tid. Det innebär att man så snart som möjligt från det att man upptäckt eller borde ha upptäckt att något inte är som det ska, meddelar företaget som utfört arbetet detta. En reklamation inom två månader är alltid godkänd. Konsumenttjänstlagen ger en rätt att göra gällande fel i upp till tio år efter att ett arbete har slutförts.

Ofta är det nödvändigt att utföra en besiktning av aktuell golvyta innan en formell reklamation kan framställas. Besiktningsutlåtandet fungerar då som stöd för att fel föreligger.

När parterna inte kommer överens

I de fall en lösning på en uppkommen tvistesituation inte går att hitta kan man som konsument vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. ARN prövar tvisten och ger en rekommendation om hur tvisten bör lösas. På avtalsväg är GBRs anslutna företag dock förpliktade att följa ARNs beslut.