Besiktning

Vid en reklamation där två parter inte kommer överens kan en opartisk besiktning komma i fråga för att hitta en lösning på problemet. Golvbranschen, GBRs godkända besiktningsmän för konsumentsektorn uppfyller höga krav på opartiskhet, yrkeskunnighet och mång­årig erfarenhet och står till förfogande med opartiska besiktningar.

GBR godkänner besiktningsmän för golvmaterial och golvarbeten inom konsumentsektorn. Vi ställer höga krav på våra godkända besiktningsmän avseende opartiskhet, yrkeskunnighet och mångårig erfarenhet. Besiktningsmännen kan anlitas vid reklamationer där Golvbranschens GolvGaranti gäller samt vid andra reklamationer där sakkunniga besiktningsmän erfordras för en teknisk/estetisk bedömning av golvmaterial och utfört arbete. Besiktningsmännen är indelade länsvis samt angivna efter kompetens på golvbeläggningar: textil-, plast-, linoleum-, trä- och laminatgolv. Här finns en fullständig förteckning över samtliga godkända besiktningsmän. Observera att besiktningsmännen verkar i egna företag, oberoende av GBR.

Besiktningsuppdraget

För konsumenten gäller följande vid ett besiktningsuppdrag:

  1. Kontakt tas med besiktningsmannen direkt
  2. Besiktningskostnaden utgår enligt överenskommelse mellan besiktningsmannen och den som beställer besiktningen och ska omgående av denne, efter avgivet utlåtande, erlägga besiktningskostnaden oavsett tvistens utgång
  3. Utlåtande upprättas i skriftligt protokoll, som anger om brist/fel föreligger i tekniskt hänseende eller ej. Protokollet ska ej innehålla förslag till åtgärd såvida inte båda parter uttryckligen begärt det. Det juridiska ansvaret för felet omfattas inte av besiktningsutlåtandet

En besiktning är ett sakkunnighetsutlåtande och ska omfatta en teknisk/estetisk bedömning och klarlägga följande:

  1. Är det fel?
  2. Vad är fel?
  3. Orsaken till felet?
  4. Omfattningen av felet!
  5. Om felet skall åtgärdas eller ej!

Hur löser man en tvist?

Vid en reklamation där två parter inte kommer överens kan en opartisk besiktning komma i fråga för att hitta en lösning på problemet. För att kunna avgöra ett ärende i Allmänna reklamationsnämnden, ARN eller i tingsrätt krävs ofta ett besiktningsutlåtande av något slag. ARN har själv inga möjligheter att hålla syn eller göra besiktningar i gängse mening. Det ankommer därför normalt på konsumenten att ombesörja att tjänsten bedöms av en sakkunnig besiktningsman och att också initialt betala kostnaden till denne. Konsumenten kan dock begära ersättning i ärendet för besiktningskostnaden. Vid bifall till konsumentens yrkande brukar nämnden i sitt beslut rekommendera näringsidkaren att ersätta konsumentens besiktningskostnad. I vissa fall kan konsumentens rättsskyddsförsäkring ersätta en del av besiktningskostnaden.

Då reklamationen avser frågor av köprättslig art kan konsumenter vända sig till statliga Allmänna reklamationsnämnden, ARN, Bostadsavdelningen, www.arn.se eller till hemkommunens konsumentvägledare vid den kommunala konsumentverksamheten. När golvarbeten utförts av ett medlemsanslutet företag kan man även vända sig till GBR.