Bli Auktoriserat Golvföretag – Leverantör

Här kan du läsa om kraven som ställs på leverantörer inom Auktoriserat Golvföretag. Längre ner finns mer information och tips om hur du praktiskt går tillväga för att ditt företag ska bli auktoriserat.

Krav på auktoriserade golvföretag

Del 1 – Ansluten till GBR

För att bli auktoriserad ska företaget vara anslutet till Golvbranschen, GBR. Företaget ansöker sedan om auktorisation. Här kan du läsa mer om hur ditt företag blir anslutet till GBR

Del 2 – Krav inom miljö, riskhantering, antikorruption, kemikaliehantering och arbetsmiljö

Här är de kriterier och krav som ställs på auktoriserade leverantörer:

 • Miljöledningssystem (som ISO 14001 eller motsvarande), se bilaga A
 • Genomförd riskanalys (en enklare form av Due Diligence), se bilaga B
 • Antikorruptionspolicy och riktlinjer, se bilaga C
 • BASTA (uppfyllnad av REACH)
 • Uppfyller kraven i förordningen om systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Nyttjar eBVD eller motsvarande
 • Anslutning till GBR Golvåtervinning (gäller endast leverantörer av plastgolv)

En mer detaljerad beskrivning av kraven finns i revisionsprotokollet som du finner här på företagssidorna. Bilaga A, B och C finns också på samma länk.

Del 3 – Revisioner

Alla auktoriserade leverantörsföretag genomgår kontinuerligt revisioner med ett intervall på mellan 12 och 24 månader, beroende på prestation vid den senaste revisionen. För att företaget ska bli auktoriserat krävs först att det har genomgått en revision med godkänt resultat.

Här kan du läsa mer om kraven samt komma åt revisionsprotokollet, checklistor, mallar och allmänna villkor.

Hur går jag praktiskt tillväga?

Ovan har vi gått igenom kraven på auktoriserade golvföretag – här kommer vi att beskriva hur du kan göra praktiskt för att ditt företag ska bli auktoriserat:

 1. Om ditt företag inte är anslutet till GBR är det första steget. Här kan du läsa mer om hur då går tillväga. När företaget sedan är anslutet till GBR kan företaget komma åt mallar och annan relevant dokumentation.
 2. Ett tips som flera företag har lyft fram är att göra en nollrevision. Vid en nollrevision går revisorn igenom företagets nuvarande situation med avseende på kraven inom auktorisationen. Det ger företaget en tydlig bild av vad som måste kompletteras och utvecklas för att uppnå kraven. Därmed underlättar nollrevisionen inför den skarpa revisionen.
 3. Företaget bokar in ett revisionstillfälle med lämplig revisor. Företaget kan, om ett sådant samarbete redan finns, använda samma revisor som utför exempelvis revision för ISO 14001. Alternativt kan den revisor GBR samarbetar med anlitas. Kontaktuppgifter till den revisor GBR samarbetar med finns här (se längst ner på sidan).
 4. Vid revisionen fyller revisorn i revisionsprotokollet som därefter skickas till GBR. Eventuella kompletteringar skickas till GBR för bedömning.
  När kraven bedöms vara uppfyllda är företaget ett auktoriserat golvföretag.

Kontakta GBR vid frågor kring auktorisationskraven. 

Avgifter

Aktuella avgifter för auktoriserade golvföretag återfinns upp till höger.