Vilseledande fakta om PVC-golv

En studie har gjorts vid Karlstad universitet där nedbrytningsprodukter har mätts för olika typer av ftalater i urin från 83 barn. I studien rapporteras att hos de barn som har golvmaterial av PVC i sina sovrum har en högre halt av ftalaten BBP.

Andra undersökningar har visat att de nivåer av ftalater som människan utsätts för är under säkerhetsnivåerna. Europeiska kommissionen har gjort genomgripande vetenskapliga riskbedömningar av bland annat DINP och DIDP, de två vanligaste mjukgörarna i PVC-golv. Riskbedömningarna publicerades våren 2006 och bekräftar att dessa mjukgörare inte utgör någon risk, vare sig för människors hälsa eller för miljön. DINP nämns inte i studien från Karlstads universitet.

De stora PVC-golvleverantörerna på den svenska marknaden använder sedan länge (20 år) ftalater som inte berörs alls av undersökningen och som av EU bedöms vara riskfria, därför finns heller ingen anledning till oro.

Golvbranschen, GBR, beklagar att begreppet ftalater används på ett onyanserat sätt i pressen och understryker att det är mycket viktigt att vara medveten om de många olika varianter på mjukgörare som finns inom gruppen ftalater. Det går alltså inte att utifrån genomförda undersökning dra några generella slutsatser om ämnesgruppen ftalater. Undersökningen visar bara på att BBP, som inte används idag, har hittats i en grupp av 83 barn. 

 Se även informationsbladet Sanningen om PVC-plast och Centrum för ftalatinformation i Sverige