Kemikalieinspektionen granskar golv

De som marknadsför och säljer golv måste ha detaljkunskap om innehållet i produkterna. Kemi kommer att göra besök hos tillverkare, importörer och grossister för att kontrollera att kunskapen finns. Även varuprover kommer att göras.

Kandidatförteckningen listar särskilt farliga ämnen

Regler om kemikalier finns framförallt i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach, som trädde i kraft i EU 2007. Här finns en så kallad kandidatförteckning som listar särskilt farliga ämnen. Kandidatförteckningen uppdateras ständigt i takt med att ämnen utvärderas av expertmyndigheterna i EU. Ämnen som diskuteras och som eventuellt kan komma att föras upp på kandidatförteckningen kallas SVHC-ämnen, "substances-of-very-high-concern". Det är bland annat dessa ämnen Kemi kommer att kontrollera i projektet.

Golvbranschen stödjer sedan länge BASTA-systemet, som har till syfte att fasa ut farliga ämnen ur byggprodukter. Många av leverantörernas produkter finns redan registrerade i BASTA, vilket betyder att produkterna uppfyller BASTAs krav på kemiskt innehåll som grundar sig på kraven i Reach.

När ett ämne finns upptaget på Kandidatförteckningen medför det vissa skyldigheter för tillverkare, leverantörer och grossister, bland annat finns informationsansvar mot användaren. Därför är det viktigt att man känner till om ämnena finns i den produkt man säljer.

Informationskravet skärps

Tillverkare och importörer är alltså skyldiga att lämna informationen tillsammans med sin vara. Det kravet kommer att skärpas ytterligare när den nya byggproduktförordningen träder i kraft 1 juli 2013. Då ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration med produktens viktiga egenskaper. Informationen enligt Reach ska tillhandahållas med prestandadeklarationen, som alltid ska följa med en CE-märkt vara.

Läs mer på kemi.se, bastaonline.se och boverket.se.