Golvbranschens företag har beräknat sina klimatutsläpp

...och tar nu nästa steg mot nettonollutsläpp till 2045. Byggbranschen står för cirka 20 procent av samhällets klimatpåverkan. Som en del i att minska klimatpåverkan har företag anslutna till Golvbranschen, GBR, beslutat att tillsammans sträva mot att nå nettonollutsläpp 2045. Arbetet tar utgångspunkt i ”Fossilfritt Sverige” och färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.

De största utsläppsposterna identifierades

Första delmålet innebar att kartlägga utsläppen inom golvbranschen. Detta utfördes som en del av forskningsprojektet Klimatfärdplan för Golvbranschen, med IVL som projektledare. Utsläppen har nu beräknats och de största utsläppsposterna har identifierats.

Klimatberäkningen baserades på branschens totala försäljningsvolymer i kombination med EPD-data och kompletterande uppskattningar. En EPD-kartläggning ansågs vara det mest praktiskt tillämpbara sättet att ta fram tillförlitliga data, också framöver. EPD-kartläggningen kompletterades också med data från utvalda entreprenörer.

Man fann att följande delar står för störst klimatpåverkan i golvbranschen:

  • avfallshanteringen av ytskikt (förbränning), följt av
  • materialtillverkning (främst från råvaror) och
  • tredjepartsleveranser av färdig vara (d.v.s. materialleverantörens transporter)

När det kommer till tjänsterna, alltså golventreprenörens aktiviteter för installation av material, är det golventreprenörernas transporter som står för den största klimatpåverkan.

Beräkningen gav att Golvbranschens anslutna företags totala klimatpåverkan (räknat med basår 2021) var cirka 220 miljoner kg koldioxidekvivalenter (CO2e). Varav entreprenörernas klimatpåverkan från transporter utgjorde cirka 10 miljoner kgCO2e.

Fortsatta insatser för att minska utsläppen

Resultaten har bland annat diskuterats i GBRs Hållbarhetskommitté och i GBRs styrelse. Fortsättningen som föreslås är att sätta tydliga mål för branschens företag, med utgångspunkt i de delar som står för störst klimatpåverkan.

Renovering och återvinning är en viktig del

En ökad andel renovering av golv istället för nyinstallation kan vara en väg att minska klimatavtrycket. Inom branschen diskuteras också hur man kan samverka internt i branschen samt med andra aktörer inom byggbranschen för att öka återvinningen av flera olika typer av golvmaterial. Här finns en stor potential att sänka klimatavtrycket.

Här kan du läsa hela rapporten: https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/klimatfardplan-for-golvbranschen.html

Länk till IVLs nyhet "Golvbranschen kan minska sina klimatutsläpp - ny metod visar hur"