Integritetspolicy

Vår behandling av dina personuppgifter

Version: december, 2021.
Golvbranschen, GBR, har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn.

Golvbranschen är det samlande namnet för branschorganisationen GBR, dess servicebolag GBR Service AB och Golvbranschens Förlags AB samt alla ingående arbetsgrupper och kommittéer. Golvbranschens Riksorganisation, GBR, är en rikstäckande paraplyorganisation för samtliga branschled med huvudsakliga syfte att utveckla och förse anslutna företag med konkreta, verksamhetsnära nyttigheter.

Med dina personuppgifter menar vi den data vi samlar in och sparar om dig, när du till exempel besöker vår hemsida eller i kontakt med oss, som direkt eller indirekt identifierar dig. Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla dig information och våra tjänster, underlätta för dig som besökare på vår hemsida, och förbättra våra tjänster.

Nedanstående information är en summering av hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, som till exempel samla in, registrera, lagra, radera eller sprida dem vidare.

Typ av personuppgifter som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter när:

 • du besöker vår webbplats. Data samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare
 • du kontaktar vår support
 • du prenumererar på vårt pressmeddelande
 • du beställer produkter från vår webbshop
 • du anlitar ett företag anslutet till GBR och företaget registrerar arbetet i tjänsten Golv- & Våtrumskontroll, GBR Kretsloppmärkning och GBR Golvåtervinning
 • du anlitar en av Golvbranschen, GBR, godkänd besiktningsman
 • du själv lämnar uppgifter vid ansökan om medlemskap i och anslutning till Golvbranschen, GBR, och därefter fortlöpande för att erhålla medlemskap och anslutning
 • du anmäler dig till och närvarar på någon av våra kurser, möten eller övriga sammanträden
 • du ansöker med ditt företag om att bli ansluten till Auktoriserat Golvföretag
 • du besöker vårt kontor, eller på annat sätt kommer i kontakt med oss
 • vi hämtar uppgifter från andra källor – t. ex. UC AB för kreditupplysning

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

De personuppgifter som vi samlar in från dig beror på din specifika interaktion med oss och vår webbplats och kan innehålla, utan begränsning, ditt namn, telefonnummer, adress, och e-postadress samt annan information som du väljer att uppge när du kontaktar kundtjänst eller teknisk support.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla dina data krävs det att någon av följande rättsliga grunder är uppfyllda:

 • Krav för att Golvbranschen, GBR, ska fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Golvbranschen, GBR, rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Golvbranschen, GBR, eller att den i övrigt är nödvändig för ändamål som rör Golvbranschen, GBR, berättigade intressen, om inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.
 • Samtycke från dig för just den specifika behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till (ändamål), samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Besökare på Golvbranschen, GBRs, webbplatser

Vilka personuppgifterna som samlas in är och hur de samlas in regleras i vår policy om kakor (cookies).

Supportärenden

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss för att kunna besvara och ge dig hjälp.
Rättslig grund: Intresseavvägning

Prenumeration på pressmeddelanden och nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på Golvbranschen, GBRs pressmeddelanden och nyhetsbrev behandlar vi din e-postadress för att kunna förse dig med dessa. 
Rättslig grund: Intresseavvägning

Beställning från vår webbshop

Vi behandlar dina personuppgifter när du beställer något från vår webbshop för att kunna behandla och leverera din beställning. Vi behandlar även dina personuppgifter av bokförings- och redovisningsmässiga krav. 
Rättslig grund: Intresseavvägning, fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse

Tillhandahållande och administration av medlemskap i Golvbranschen, GBR, (kontaktperson samt övriga anställda)

Vi behandlar personuppgifter för kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet och anslutningen till Golvbranschen, GBR, särskilt för att:

 • identifiera dig som kontaktperson
 • kunna hantera din ansökan om medlemskap och anslutning till Golvbranschen, GBR
 • hantera din eller dina anställdas kurskompetenser
 • hantera övrig anställd person med tillgång till Golvbranschen, GBRs tjänster, till exempel ”min sida”.

Vid kurs- och mötestillfällen behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna administrera kurs-/mötestillfället och skicka ut information till dig som deltagare via e-post och sms-påminnelser, samt registrera din kurskompetens efter genomförd kurs.

Vi använder även dina personuppgifter som grund för fakturor, nyhetsbrev, tillhandahållande av tidningen Golv till Tak, viktig information om ditt medlemskap och/eller kurskompetenser, deltar i någon arbetsgrupp, vid registrering av objekt eller kretsloppsmärkning, statistiska ändamål samt som underlag för att förbättra din upplevelse av Golvbranschen, GBRs tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter av bokförings- och redovisningsmässiga krav.

Som en del av Golvbranschen, GBRs arbete med nätverkssamverkan av branschaktiva och GBR-anslutna aktörer kan dina personuppgifter komma att göras tillgängliga för branschkollegor. 
Rättslig grund: Intresseavvägning, fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter om hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din specifika upplevelse eller för våra tjänster generellt. 
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t.ex. virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor  
  Rättslig grund: Fullgörande av avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer, exempelvis bokförings- och redovisningsmässiga krav. 
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Behandling för vilken Golvbranschen, GBR, är personuppgiftsbiträde

Golvbranschen, GBR, kan komma att behandla dina personuppgifter för någon annan personuppgiftsansvariges räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde, exempelvis när ett medlemsföretag använder sig av GBRs tjänster. I dessa fall åligger det den personuppgiftsansvarige att tillse att den personuppgiftsansvarige har laglig grund för behandlingen av personuppgifterna och att övriga krav i gällande dataskyddslagstiftning följs. Golvbranschen, GBR, vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Personuppgifter sparas så länge det finns en laglig grund för behandlingen och som det finns behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, eller så länge som lag eller andra föreskrifter kräver att personuppgifterna lagras, exempelvis för att uppfylla bokförings- och redovisningsmässiga krav.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Golvbranschen, GBR, vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse, exempelvis genom att använda datasystem med inbyggda säkerhetsåtgärder.

Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till företag och organisationer inom GBR-koncernen, samarbetspartners och tjänsteleverantörer inom EU/EES i syfte att för Golvbranschen, GBRs, räkning behandla personuppgifterna för de syften som anges ovan. Golvbranschen, GBR, kan tvingas att lämna ut dina personuppgifter om detta krävs för att uppfylla en förpliktelse enligt tillämpliga lagar, förordningar eller övriga myndighetsföreskrifter, eller för att besvara en begäran från en myndighet. Golvbranschen, GBR, kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till branschkollegor i det nätverkssamverkande syftet som angetts ovan.

Golvbranschen, GBR, överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES. Överföring kan dock komma att ske om vi till exempel har en underleverantör som tillhandahåller lösningar såsom drift och hosting av IT-system i ett land utanför EU/EES. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Golvbranschen, GBR, avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen och hanteringen av personuppgifterna.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt av Golvbranschen, GBR, begära tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt till rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling. Du har också rätt till dataportabilitet. Begäran ska göras skriftligen via Blanketten Begäran om registerutdrag i högerspalten här intill. Om du har samtyckt till att Golvbranschen, GBR, får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla dina uppgifter i enlighet med det ursprungliga samtycket men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna.

För mer information kring dina rättigheter, vänligen kontakta Golvbranschen, GBR, skriftligen via e-post till info@golvbranschen.se.

I de fall Golvbranschen, GBR, behandlar dina personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning i egenskap av personuppgiftsbiträde, exempelvis åt ett medlemsföretag, får du vända dig till den personuppgiftsansvarige för att utöva dina rättigheter.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att till exempel kunna tillhandahålla medlemskap för företaget samt för att kunna tillhandahålla dig kurskompetens. Om du begär att vi inte längre ska behandla dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Om du är missnöjd med hur Golvbranschen, GBR, behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att lämna klagomål. Du når IMY här.