Nytt faktablad om emissioner från golvbeläggningar på betong

Svenska Byggbranschens Utbildningsfond, SBUF; finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Projekten ska ha nytta för svenska byggentreprenörer, och branschen i sin helhet. Slutrapporten för SBUF-projekt 13560 – Framtida golvsystem med modern, tät betong – publicerades i början av december förra året. Projektet har studerat hur fukt och emissioner beter sig i golvsystem med dagens betong, avjämningsmassa, lim, och plastmatta.

Med anledning av de slutsatser och analyser som dras i projektet har Golvbranschen, GBR, utformat ett informationsblad som kan användas för att besvara eventuella frågor som ställs av beställare och andra intressenter. Faktabladet finns att hämta här.