Ingen skatt på PVC-golv!

Nu är det officiellt att man tagit bort PVC-golv/-vägg ur förslaget ”Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier”. Golvbranschen, GBR, lämnade remissvar som bidrog till att påverka beslutet. 

Under 2015 lämnades ett förslag till Regeringen (SOU 2015:30) att punktbeskatta alla golvbeläggningsmaterial, vägg- och takbeklädnader av PVC. Utredningen tog sikte på vissa tillsatser (framförallt mjukgörare/ftalater) som kan förekomma i PVC-golv och menade att produkterna skulle beskattas av miljö- och hälsoskäl.Det fanns dock ingenting i rapporten som antydde att PVC-material i sig skulle vara hälsoskadligt. Golvbranschen, GBR, välkomnar generellt styrmedel på miljöområdet, men var emot utredningens förslag såsom det var utformat. Detta eftersom skatten omfattade hela produktgruppen PVC-golv/-vägg, även de produkter som inte innehåller några farliga ämnen. En sådan skatt slår snett mot produktgruppen och straffar även de bra alternativen. GBR framförde detta i ett remissvar och menade att skatten skulle legitimera en ovetenskaplig hantering och riskera framtida inkorrekta prioriteringar.

Dubbelreglering för samma produktgrupp

GBR framhöll även det parallella regeringsuppdraget hos Kemikalieinspektionen avseende nationella begränsningar av farliga ämnen i byggprodukter. Golvbeläggningsmaterial, vägg- och takbeklädnad av PVC omfattas av den regleringen och GBR menade att en skatt således skulle innebära en dubbelreglering för samma produktgrupp. (Rapporten ”Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler” finns att läsa på kemi.se.)

Regeringens bedömning

Regeringen har nu gjort bedömningen att det inte finns skäl att gå vidare med utredningens förslag avseende punktskatten på PVC-produkter. Skälen som framförs för detta är att de avser invänta beredningen av Kemikalieinspektionens rapport för att få en helhetsbild av vilka åtgärder som krävs avseende hälsofarliga kemikalier i byggprodukter. Nu är det alltså officiellt att man tagit bort PVC-golv/vägg ur förslaget ”Skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier” (SOU 2015:30).

Se lagrådsremissen här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/06/skatt-pa-kemikalier-i-vissa-konsumentvaror/