Förändringar i lag om offentlig upphandling (LOU)

Den 1 januari 2017 trädde en ny lag om offentlig upphandling (LOU) i kraft. Förändringarna berör bland annat upphandlande myndighet när det gäller särskild märkning.

De nya reglerna innebär att myndigheterna inte längre behöver ange specifika märkningskrav, utan det räcker att enbart uppge en särskild märkning. En sådan märkning kan utgöras av en miljömärkning, social märkning eller annan märkning.

Förutsättningar för direkt hänvisning

För att den upphandlande myndigheten ska få göra en direkt hänvisning krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda. Till exempel så krävs att det föreligger ett öppet och transparent förfarande hos märkesorganisationen, att märket är tillgängligt samt att märkesinnehavaren inte har något avgörande inflytande på märkeskraven. Den upphandlande myndigheten måste även godta andra märkningar som uppfyller märkeskrav som är likvärdiga med den angivna. Med märkning avses alla dokument, certifikat eller intyg som bekräftar att upphandlingsföremålet uppfyller vissa krav. 

De nya reglerna innebär bland annat:

  • en möjlighet att direkt hänvisa till en särskild märkning, utan att specificera märkningskraven
  • en möjlighet att kräva särskild märkning som bevismedel för att märkningskraven är uppfyllda
  • att bestämmelserna omfattar även andra märkningar än miljömärkningar
  • att alla dokument, certifikat och intyg som bekräftar att angivna märkningskrav uppfylls ska godtas.

Direkta hänvisningar till märkningssystem ska användas när det är lämpligt i förhållande till de miljömål, sociala mål eller övriga hållbarhetsmål som den upphandlade myndigheten vill uppnå. Märkeskrav kan även vara lämpliga att använda för att definiera egenskaper eller funktion på det som ska upphandlas.

För vidare information besök upphandlingsmyndigheten.se.