Vägledning underlättar återvinning av PVC

Golvbranschen, GBR, har varit med i framtagande av en vägledning som kan hjälpa företag att motivera avvikelser från miljöbedömningssystemens kemikaliekrav.

Miljö är mer än bara kemikalieinnehåll

Miljökrav inom byggbranschen har stort fokus på innehåll av farliga ämnen i byggprodukter. En rapport som GBR har arbetat fram tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet lyfter fram att hälso- och miljöfrågan bör ses ur ett vidare perspektiv för att bedöma vad som är lämpligt i varje unikt fall. Exempelvis är återvinning av PVC en fråga där riskerna med innehåll av kemikalier bör ställas mot vinningen av att kunna återanvända plasten till nya produkter.

Riskbedömning baserad på tillgänglig forskning

I BASTAs system tas enbart hänsyn till ämnenas inneboende egenskaper och inte till exponering. När en riskbedömning görs är exponeringen en central fråga eftersom ämnen som inte släpps ut ur materialet inte utgör någon risk. Utifrån de underlag som studerats i rapporten kan inte påvisas att normal användning eller vistelse i rum av och med DINP/DIDP-innehållande golv eller väggar medför hälsorisker. Slutsatsen är att en avvikelse från BASTAs kriterier kan motiveras.

Vägledningen ger stöd vid produktval

Vägledningen har tagits fram i syfte att ge stöd för avvikelsehantering vid produktval av golv- och väggbeklädnader av PVC som innehåller de högmolekylära mjukgörarna DINP och/eller DIDP. Avvikelser från kemikaliekrav (i BASTA) kan göras om de kan motiveras av exempelvis andra miljöfördelar med att använda materialen, såsom återvinning. PVC är ett material som lämpar sig väl för återvinning. Ett hinder för återvinning har varit kravet på att halten av mjukgörarna DINP och DIDP inte får överskrida 0,1 % för att godkännas av BASTA och Byggvarubedömningen. Vägledningen kan användas av företag som behöver stöd att motivera varför de vill använda produkter som innehåller återvunnen PVC.

Läs mer på www.bastaonline.se